Tag Archives: xử lý chất thải

Tìm hiểu về nghị định quản lý chất thải và phế liệu 38/2015/NĐ-CP

quy đinh 38/2015 quản lý chất thải và phế liệu

MỤC LỤC VĂN BẢN CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 […]